اثر بربرین سولفات و بربرین کلرید در شرایط برون تنی بر رشد و تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران ،ایران

2 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 بخش سم شناسی-گروه علوم زیستی مقایسه ای-دانشکده دامپزشکی -دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران.

10.22059/ijvm.2023.359594.1005399

چکیده

زمینه:

آفلاتوکسین ها، سموم قارچی مضری هستند که می توانند خوراک دام و محصولات غذایی را آلوده کنند. ترکیبات گیاهی به عنوان عوامل بالقوه برای مهار رشد و تولید آفلاتوکسین توسط قارچ‌های توکسین زا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اهداف:

این مطالعه با هدف بررسی اثر بربرین سولفات و بربرین کلرید در شرایط آزمایشگاهی بر رشد و تولید آفلاتوکسین در آسپرژیلوس فلاووس و آ. پارازیتیکوس انجام شد.

مواد و روش ها:

فعالیت ضد قارچی نمک های بربرین بر اساس سند M38-A3 موسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) تعیین گردید. سطح آفلاتوکسین با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد.

نتایج:

حداقل غلظت بازدارندگی بربرین سولفات و بربرین کلرید علیه آسپرژیلوس فلاووس به ترتیب ۲۵۰ و ۱۲۵ میکروگرم بر میلی لیتر بود. این مقادیر برای آسپرژیلوس پارازیتیکوس به ترتیب ۵۰۰ و ۲۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد. بربرین سولفات با غلظت ۲۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر و بربرین کلرید با غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم در میلی لیتر منجر به مهار کامل رشد میسلیوم آسپرژیلوس فلاووس شد. علاوه بر این، بربرین سولفات با غلظت ۲۰۰۰ میکروگرم در میلی لیتر باعث کاهش ۹۶.۷ درصدی رشد میسلیوم آسپرژیلوس پارازیتیکوس شد، در حالی که کلرید بربرین با غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم در لیتر منجر به مهار ۱۰۰ درصدی رشد میسلیوم شد.

نتیجه گیری:

نمک های بربرین تولید آفلاتوکسین کل توسط هر دو گونه آسپرژیلوس را در غلظت های MIC/2 و MIC/4 به طور معنی داری کاهش دادند (P ˂0/05). نتایج نشان می‌دهد که نمک‌های بربرین می‌توانند به‌عنوان عوامل ضد قارچی و ضد آفلاتوکسیژنیک بالقوه در برابر جدایه‌های سمی آسپرژیلوس استفاده شوند.

کلیدواژه ها: آفلاتوکسین ها، آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس، بربرین، رشد میسلیوم

کلیدواژه‌ها