مطالعه اپیدمیولوژیک ویروس پاراآنفلوانزا 3 گاوی در گوسفند: شیوع سرمی، عوامل خطر و پراکنش در دو منطقه الجزایر.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، مؤسسه علوم دامپزشکی و زراعی، دانشگاه بطنا1، بطنا، الجزایر. - مؤسسه علوم دامپزشکی، دانشگاه کنستانتین1، الخروب، کنستانتین، الجزایر.

2 گروه دامپزشکی، مؤسسه علوم دامپزشکی و زراعی، دانشگاه بطنا،بطنا، الجزایر.

3 -آزمایشگاه بیماری های تنفسی ویروسی، مرکز ملی آنفلوانزا، انستیتو پاستور الجزایر، الجزیره،الجزایر

4 دپارتمان دامپزشکی، موسسه علوم دامپزشکی و زراعی، دانشگاه بطنا1، بطنا، الجزایر.- آزمایشگاه بیوتکنولوژی حیوانات، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، کنستانتین، الجزایر

5 آزمایشگاه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی (سی آر بی تی)، کنستانتین، الجزایر

6 آزمایشگاه مدیریت بهداشت و تولید دام ، موسسه علوم دامپزشکی، دانشگاه کنستانتین1، الخروب، کنستانتین، الجزایر.

7 آزمایشگاه بیماری های تنفسی ویروسی، مرکز ملی آنفولانزا، انستیتو پاستور الجزایر، الجزایر

10.22059/ijvm.2023.357091.1005387

کلیدواژه‌ها