مطالعه رابطه بین سن، مرحله تولید مثل، امتیاز وضعیت بدن و یافته های بیوشیمیایی کبد در میش نژاد رمبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقات محصولات دامی محلی، موسسه علوم دامپزشکی، دانشگاه تیارت، تیارت، الجزایر

10.22059/ijvm.2023.366594.1005455

کلیدواژه‌ها