دستیابی نوین ساخت واکسن مشترک جهت کنترل و ایمنی زائی فعال بیماری ویروسی آبله دامی با سویه جدید گوسفندی در ایران

نویسندگان

چکیده

آبله از بیماری های ویروسی مهمی است که در برخی از استانهای کشور و در مناطق عشایری و دامداری ایران شایع است انتشار بیماری در ایران گسترده بوده و از سالیان قبل شناسائی گردیده این بیماری با خسارات اقتصادی زیادی توام است واکسیناسیون گروهی (mass vaccination)یکی از روش هایی است که برای کنترل و جلوگیری از انتشار بیماری آبله در دام های حساس بکار می رود. در حال حاضر در موسسه رازی واکسن آبله گوسفندی و بزی بترتیب از تکثیر سویه 65RM/ و سویه گرگان در کشت سلول کلیه بره نوزاد (Lamb Kidney new born ) تهیه و تولید انبوه میشود معمولا درگله هائی که بز و گوسفند در کنار یکدیگر پرورش داده میشوند امکان بروز یک اپیدمی بیماری بوسیله یک سویه از ویروس میتواند روی دهد و در یک چنین از گله ها حتی اگر بیماری بالینی در گوسفند دیده شود احتمال وقوع بیماری بشکل تحت بالینی در بز بوسیله همان سویه هم وجود دارد . یکی از اهداف اصلی در این پژوهش سعی و تلاش در جهت تهیه و تولید واکسنی مشتنرک با همان کارائی و پتانسیل واکسنهای روتین فعلی و در نهایت بررسی میزان توانمندی و کارائی و جایگزینی آن بجای واکسنهای روتین و ریشه کنی بیماری در کشور بود . کلیه مراحل لازم جهت تهیه واکسن آزمایشی مشترک آبله دامی از قبیل تعیین میزان توانمندی و پایداری و استرلیته بودن و میزان پتانسی واکسن و چالش واکسن و بویژه داشتن میزان کارائی لازمه و تعیین عیار واکسن
(Tissue Culture Infectious Dose) TCID50/ml و میزان دز لازم تزریقی به دام پس از پاساژ های مکرر با استفاده از تکنیک کشت ماکرو در سه نوع تیره سلولی انجام گردید که با تزریق یک دز کامل
TCID50/ml =103.5)) به دام قادر به تحریک سیتم ایمنی بشکل مطلوب و ایجاد پاسخ قاطع را با یک بار تزریق درزمان بروز بیماری در هر حیوان (گوسفند و بز) دارا میباشد.