ارزیابی قابلیت استفاده از گیاه خارشتر (Alhagi maurorum) در جیره طیور گوشتی و تاثیر آن بر اکسیداسیون لیپید و پروتئین فیله های سینه مرغ در زمان نگهداری در حالت انجماد

نوع مقاله : تغذیه- بهداشت

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های پرندگان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اکسیداسیون چربی ها و پروتئین ها از دلایل مهم کاهش کیفیت گوشت طیور هستند.
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت استفاده از گیاه خارشتر در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی و اثرات آن بر اکسیداسیون لیپید و پروتئین گوشت سینه، طی مدت نگهداری در زمان انجماد است.
روش کار: 54 قطعه جوجه‌ی گوشتی یک روزه‌ی راس 308، در سه گروه تقسیم بندی شده (گروه دریافت کننده‌ی جیره پایه به عنوان گروه کنترل، گروه دریافت کننده‌ی گیاه خارشتر به میزان g kg-1 10 در جیره، گروه دریافت کننده‌ی گیاه خارشتر به میزان g kg-1 20 در جیره) و به مدت 42 روز تغذیه شدند. پس از کشتار، فیله‌ی سینه‌ی جوجه‌ها به مدت 9 ماه در دمای -18℃ نگهداری شد و هر سه ماه، آزمایش‌های سنجش عدد پراکسید (PV)، ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، کربونیل و ارزیابی حسی انجام گرفت.
نتایج: میزان کربونیل، عدد پراکسید و TBARS در گروه‌های تیمار g kg-1 10 و g kg-1 20، در تمامی طول دوره نگهداری، به صورت معنی داری از گروه کنترل کمتر بود. از لحاظ آماری، تفاوت معنی داری میان گروه‌های g kg-1 10 و g kg-1 20 دیده نشد. در نتایج به دست آمده از ارزیابی حسی نیز، تفاوت معنی داری میان گروه کنترل و آزمایشی، دیده نشد.
نتیجه گیری نهایی: در مجموع، استفاده از گیاه خارشتر در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی، منجر به تاخیر در اکسیداسیون لیپید و پروتئین گوشت سینه‌ی آنان‌ در مدت زمان نگهداری شد.

کلیدواژه‌ها


Introduction

 

The decline in the poultry meat quality can occur due to the oxidation of lipid and protein over storage. With the risky impacts of chemical food preservatives, natural additives, particularly those with herbal sources are increasingly being taken into consideration (Jebelli Javan et al., 2013; Raeisi et al., 2014; Baghban Kanani et al., 2017). Alhagi maurorum is the only species of genus Alhagi belonging to the family Fabaceae (Laghari et al., 2014). A. maurorum contains diverse metabolites, including flavor-noids, triterpenes, fatty acids, coumarins, glycosides, carbohydrates, steroids, resins, vitamin A, vitamin C, alkaloids, tannins, and unsaturated sterols (Al-snafi, 2015). Numerous researches have revealed A. maurorum as a selection of traditional medications. The antioxidant activity of this plant has been proved in previous studies. Therefore, it can be applied as a source of natural antioxidants in the food and pharmaceutical industries (Al-snafi, 2015; Ahmad et al., 2015).

Applying a nutritional antioxidant additive is one of the approaches for improving the oxidative resistance of protein products. This technique is more efficient, compared to the direct addition of additives because of the uniform distribution of nutritional additives into the subcellular membrane leading to effective prevention from oxidative reaction (Mahm-oudi et al., 2015). Furthermore, the membrane phospholipids oxidation cannot be directly inhibited by the postmortem adding of synthetic antioxidants to meat (Zouari et al., 2010).

Considering the proven nutritional and health effects of poultry diet pelleting, it is necessary to check the impacts of some parameters, such as the thermal markers of the pelletizing industry on the additive (Boroojeni et al., 2016) following confirming the positive effects of additives. The current research is aimed to assess the usability of A. maurorum in the broiler diet and its effects on the oxidation of the lipids and proteins of broiler breast fillets during freezing.

 

 

Materials and Methods

The experimental protocols (number 49) were reviewed and approved by the Animal Care Comm-ittee of Semnan University, Semnan, Iran.

Effect of Pelleting Temperature on Antioxidant Activity

  1. maurorum plant was collected from the lands around Semnan in late spring. After determining the species, the plant was dried and coarsely powdered using a mechanical grinder and was classified into two groups. One group was heat-treated at 85℃ for 1 min, while another group did not receive pelleting temperature. The extraction of the powder of A. maurorum was performed by maceration with methanol. The maceration of plant powder in methanol (80% v/v) was carried out for 3 days and the obtained mixture was filtered and concentrated under reduced pressure at 40℃.

DPPH and Total Phenolic Contents (TPC)

The stable radical DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) was used as a reagent to perform the DPPH assay based on the method of Ahmad et al. (2015). Extract concentration with 50% inhibition (IC50) was computed by plotting the percentages of inhibition versus extract concentration with PHA-RM/PCS version 4. All tests were performed in triplicate, and the means and standard deviations were calculated (Ahmad et al., 2015). The TPC was measured in A. maurorum extract using the Folin-Ciocalteu reagent and the method of Keykhosravi et al. (2015) with some modifications. Results were reported as milligrams of gallic acid equivalent per gram of dry weight (mg GAE/g DW).

Animals and Diets

A total of 54 male 1-day-old Ross 308 broiler chickens (Gallus gallus) were prepared from a local commercial hatchery. The chickens were classified into three groups with three replicates, including six chickens each on a fully randomized design. A basal diet with no additives was administered to the control group. For the two test groups, 10 and 20 g/kg of A. maurorum was added to the food. Confounding factors, including humidity, temperature, light, ventilation, and vaccination were similar between the groups. Trial diets were used for 1-42 days of age. Nutrition and water were accessible ad libitum. The formulations of trial diets for each reproduction period were provided by WUFFDA software (1992, University of Georgia, GA) (Table 1). The effects of 10 and 20 g/kg of A. maurorum on body weight, feed intake, and feed conversion ratio (FCR) were evaluated. Furthermore, the mortality rate was recorded.

 

 

Table 1. Composition of experimental diets.

 

Diet

Starter

(0 to 10th day)

Grower

(11 to 24th day)

Finisher

(25 to 42nd day)

Ingredients ( g kg-1)

 

 

 

Corn

530

565

616

Soy bean meal (44% CP)

366

325

268

Wheat bran *

20

20

20

Concentrate1

50

50

50

Vegetable oil

21

28

36

Min premix2

3

3

3

Vit premix2

3

3

3

DL-Methionine

0.5

0.5

0.5

L-Lysine

0.5

0.5

0.5

Calcium carbonate

5

4

2

Salt

1

1

1

Calculated analysis (g kg-1)

 

ME ( Kcal Kg-1)3

2900

3000

3100

Crude protein

213

198

178

Calcium

9.3

8.8

8.0

Available phosphorus

4.1

4.1

3.9

Sodium

1.6

1.6

1.6

Arginine

15

13.8

12

Methionine

5.1

4.9

4.6

Lysine

13.4

12.3

10.8

Methionine + Cystine

8.7

8.3

7.7

1 Concentrate contained per kilogram of supplement; Metabolizable energy: 1400 kcal, Crude protein: 210 g, Calcium: 120 g, Available phosphorus: 50 g, Sodium: 20 g, Lysine: 19 g, Methionine: 25 g, Methionine + Cystine: 27g, Threonine: 7 g, Arginine: 5 g.

2 Vitamin and mineral mix supplied the following per kilogram of diet; Vitamin A: 10,801 IU, Cholecalciferol: 2,400 IU, DL-α-tocopheryl acetate: 21 IU, Menadione: 2.4 mg, Thiamine: 2.8 mg, Riboflavin: 7.9 mg, Niacin: 43.8 mg, Pantothenic acid: 12 mg, Cyanocobalamin: 18 µg, Biotin: 0.15 mg, Manganese: 120 mg, Zinc: 102 mg, Iron: 60 mg, Copper: 12 mg, Selenium: 0.24 mg, Iodine: 1.2 mg.

3 ME: metabolizable energy.

* In the composition of the 10 g kg-1 and 20 g kg-1 treated groups, 50% and 100% of the wheat bran were replaced by A. maurorum, respectively.

 

Sampling Procedure

On day 42, two birds were selected randomly from each replicate (n=6) and slaughtered through bleeding for 90 s. All samples were packaged in polyethylene bags and stored at -18℃ for 9 months. Peroxide value (PV), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), carbonyl content, and organoleptic assays were performed on samples every 3 months. For all sampling times, specimens were thawed at 4℃ for 8 h before analyses.

Determination of Lipid and Protein Oxidation

For the determination of PV, 25 mL of an organic solvent mixture (chloroform/acetic acid, 2:3 v/v) was used to treat 1 g of the lipid specimen. The obtained mixture was strongly stirred, and 1 mL of saturated potassium iodide solution was added to it. The resultant solution was stored in the dark for 5 min before the addition of 75 mL of distilled water. Next, 0.5 mL of starch solution (1% w/v) was added to the mixture as an indicator. The PV was evaluated based on titrating the iodine released from potassium iodide with standardized 0.01 N sodium thiosulfate solution and was expressed as milliequivalents (meq) of peroxide per kg of lipid (Kamkar et al., 2014).

The TBARS, as a measure of lipid peroxidation, were assessed according to Botsoglou et al. (2010) method with some modifications (Botsoglou et al., 2010). Briefly, the homogenization of the specimen was performed in the presence of 8 mL of 5 g/100 mL aqueous trichloroacetic acid (Merck, Darmstadt, Germany) and 5 mL of 0.8 g/100 mL butylated hydroxytoluene in hexane (Merck, Darmstadt, Germ-any) followed by the centrifugation of the mixture. The supernatant was discarded, and 2.5 mL of the bottom layer was combined with 1.5 mL of 0.8 g/100 mL 2-thiobarbituric acid (Merck, Darmstadt, Germany) and incubated at 70℃ for 30 min. After incubation, the resultant mixture was cooled by tap water and its absorbance was read at 532 nm.

The levels of TBARS were measured using the calibration curve of 1,1,3,3-tetraethoxypropane (Merck, Hohenbrunn, Germany) as the standard. Carbonyl measurement is the most usual approach for determining protein oxidation. Protein carbonyls evaluation was performed by estimating total carbonyl groups according to the method of Weber et al. (2015) with some modifications (Weber et al., 2015). From two aliquots of 50 µL protein samples, one was selected for treatment using 2 mL of 2 N HCl (control) and the other one was selected to treat by 2 mL of 10 mM 2,4-dinitrophenylhydra-zine (DNPH) in 2 N HCl for 1 h at room temperature. Following incubation, 2 mL of 20% trichloroacetic acid was utilized to precipitate both of the aliquots. The sediment was washed two times applying 4 mL of ethanol:ethyl acetate (1:1 v/v) solution for removing DNPH and was blow-dried to not react. Next, the pellet was solved in 1.5 mL of 6 M guanidine hydrochloride with 20 mM potassium phosphate buffer (pH: 2.3). Absorbance was read at 370 nm. The concentration of protein carbonyl was reported as nmol per mg protein with an absorption coefficient of 2.2×104 M-1 cm-1 for protein hydrazones (Jongberg et al., 2017).

Sensory Evaluations

A chosen ten-member panel, including trained students and researchers, was asked to evaluate the chicken samples. The sensory assessments were carried out in triplicate on every specimen using the sensory panelist in the 9th month, which is the maximum storage time at -18℃. Sensory evaluation was accomplished under fluorescent lighting in a room without noises and odors. Moreover, a glass of drinking water was located in front of each panelist to cleanse palates between samples.

The inclusion criteria for the panelists were being healthy, not being allergic to poultry meat, and eating chicken meat at least once a week. It should be noted that the training of panelists and measurement of sensory thresholds were performed according to the guidelines of the book Sensory Evaluation of Foods (Lawless and Heymann, 2010). Chicken samples were cooked at 80℃ for 35 min, cut into quarters (width×length: 2×3 cm), and randomly delivered to the panelists. All samples were coded using random 3-digit numbers. The color, odor, taste, texture, and overall acceptability of the cooked specimens were evaluated based on a 9-point descriptive scale (1: very undesirable, 9: very desirable). This analysis was performed based on the hedonic experiment stated by Kortei et al. (2020) (Kortei et al., 2020).

 

Statistical Analysis

A fully randomized design was used as three replicates per treatment. The data were statistically analyzed by the one-way analysis of variance and Duncan’s Multiple Range test using the SPSS software version 22. Mean values and mean standard deviations (SD) were reported for the descriptive statistics. Sensory evaluation data were analyzed by the Kruskal-Wallis test to compare the medians. -value<0.05 was considered significant for all tests.

Results

Chicken Performance

The addition of 10 and 20 g/kg A. maurorum had no effect on FCR, live weight gain, or feed consumption (Table 2). Moreover, dietary treatment did not affect the mortality percentage (P >0.05). It should be noted that 2, 1, and 1 bird died in the control, 10 g/kg A. maurorum, and 20 g/kg A. maurorum groups, respectively.

 

 

Table 2. Growth performance of chickens in control and test groups at the end of experiment.

Feed conversion ratio (g/g)

Body weight (g)

Feed intake (g)

Number of chickens

Treatments

1.81

2380

4308

18

Control

1.80

2414

4345

18

A. maurorum 10 g kg-1

1.82

2397

4362

18

A. maurorum 20 g kg-1

 

 

Effect of Pelleting Temperature on Antioxidant Activity

The results presented that a raise in A. maurorum content increases free radical scavenging activity. A. maurorum extract could reduce the purple-colored stable free radical DPPH to the yellow-colored diphenylpicrylhydrazin. The IC50 was 4.24±0.09 and 4.57±0.44 mg/mL in the control and heated groups, respectively. No significant difference was found between the two groups of control and treatment (P>0.05). Treatment under various conditions show-ed that temperature significantly influenced the TPC of A. maurorum extracts. Statistical analysis demonstrated that the TPC of the control group (19.29±0.16 mg GAE/g DW) was significantly lower than the heated group (37.48±2.81 mg GAE/g DW) (P<0.05).

Lipid and Protein Oxidation

Figure 1 exhibits the variations in PVs (meq O2/kg fat) of chicken breast meat in the control and treatment groups. The PV in 10 and 20 g/kg treatment groups at all the time points of frozen storage was significantly lower than the control group (P<0.05). The minimum oxidation rate was for the chickens supplemented with 10 g/kg A. maurorum. However, no statistically significant difference was found between and 10 and 20 g/kg supplemented samples (P>0.05). Analysis of the linear gradient of PV revealed an increasing trend in the control group (slope=1.293±0.075), which was significantly different from the 10 g/kg (slope=0.801±0.086) and 20 g/kg (slope=0.881±0.077) groups (P<0.001). Moreover, a significant difference was not found between the augmenting trends of 10 and 20 g/kg groups (P=0.26).

Figure 2 presents variations in TBARS number (mg/kg MDA) of chicken breast meat. The groups supplemented with 10 and 20 g/kg had significantly lower lipid oxidation than the control group (P<0-.05). We found that A. maurorum caused a reduction in TBARS levels, in comparison with the control group. However, no significant difference was observed between samples treated with 10 and 20 g/kg (P>0.05). The TBARS amounts of the specimens elevated at the start of frozen storage and then dimini-shed at the 6th month in all groups. Analysis of the linear gradient of the TBARS test revealed that the increasing trend of TBARS in the control group (slope=0.049±0.009) was significantly higher than 10 g/kg (slope=0.026±0.004) and 20 g/kg (slope=-0.03±0.005) treated groups (P<0.05). Furthermore, no significant difference was reported between the rising trends of 10 and 20 g/kg supplemented groups (P=0.472).

 

Figure 1. Changes in PVs (meq O2 per kg fat). All values are means ± SD.

Figure 1. Changes in PVs (meq O2 per kg fat). All values are means ± SD.

 

 

Figure 2. Changes in TBARS number (mg kg-1 MDA). All values are means ± SD.

Figure 2. Changes in TBARS number (mg kg-1 MDA). All values are means ± SD.

 

 

Figure 3. Changes in Carbonyl content (nmol mg-1 protein). All values are means ± SD.

 Figure 3. Changes in Carbonyl content (nmol mg-1 protein). All values are means ± SD.

 

 

Figure 3 represents the protein oxidative deterioration of chicken breast meat. Similar to PV and TBARS assays, there was an increase in the carbonyl content of the control and treatment groups. The total carbonyl values of control meat were significantly higher than 10 and 20 g/kg supplemented groups during the study (P<0.05). No significant difference was observed in terms of the carbonyl content of chicken breast meat between the two treatment groups (P>0.05). Analysis of the linear gradient of carbonyl content revealed that the elevating trend of carbonyl content in the control group (slope=0.128±0.006) was significantly higher than 10 g/kg (slope=0.07±0.003) and 20 g/kg (slope=0.079±0.005) groups (P<0.001). However, a significant difference was not observed between the increasing trends of the two supplemented groups (P=0.063).

Sensory Properties

The results of the sensory evaluation on the 9th month are presented in Table 3. The texture, color, odor, taste, and overall acceptability of the two supplemented groups were not significantly different from the control group (P>0.05). In the present investigation, the effects of 10 and 20 g/kg of dietary A. maurorum on sensory attributes were acceptable.

 

 

Table 3. Sensory attributes of cooked breast specimens.

 

Control

A. maurorum 10 g kg-1

A. maurorum 20 g kg-1

Color

7.7a*

8a

7.7a

Odor

7.2b

7.4b

7.2b

Taste

8.4c

8.2c

8c

Texture

7.7d

8d

7.5d

Overall acceptability

7.6e

7.7e

7.6e

All values are median of three replicates.

* Different letters at each row show significant differences (P≤0.05).

 

Discussion

 

Oxidation of proteins and lipids are the chief concerns that affect meat quality. It has been shown that the main active components of the genus Alhagi encompassed alkaloids, flavonoids, and fatty acids. A. maurorum plant contains protein (65.6±0.2 g/kg), fat (48.8±0.1 g/kg), fiber (280±0.1 g/kg), carbohydrate (565.2±1.2 g/kg), energy values (330.51±0.01 Kcal/100 g), and trace elements (Al-snafi, 2015). In addition, it contains flavonoids, triterpenes, coumarins, vitamin A, vitamin C, lupeol, and tannins that are probably responsible for the antioxidant properties of A. maurorum. Coumarins and flavonoids have been reported to be associated with beneficial impacts on human health and radical scavenging effect owing to their antioxidant properties (Borges Bubols et al., 2013). However, we cannot firmly state what component is responsible for the antioxidant activity of A. maurorum. This plant was considered a cheap antioxidant and an available source for lupeol due to its wild nature and ability to grow throughout the year (Laghari et al., 2014; Al-snafi, 2015). Lupeol is a pentacyclic triterpene that exhibits antioxidative activity through the direct scavenging of free radicals and protects membrane permeability (Santiago and Mayor, 2014).

Herbal phenolic and flavonoid compounds are secondary metabolites with antioxidant potential (Bazargani-Gilani et al., 2014). A. maurorum could be a suitable candidate as a natural antioxidant for preventing the oxidation of lipids and proteins. To the best of our knowledge, there has been no earlier report on the usage of A. maurorum in the broiler diet, and its effects on lipids and proteins oxidation in chicken meat.

Thigh meat tends to oxidize quicker, compared to breast meat at the same conditions, which is elucidated by a greater level of polyunsaturated fatty acids in the thigh and the high level of pro-oxidative types originating from myoglobin and other iron-comprising proteins (Zouari et al., 2010). The breast meat was selected for the analysis as it is the most valuable cut of the chicken and has higher antioxidant minerals and vitamins that assist oxidative stability (Delles et al., 2014). Performance parameters of broiler chickens should not be reduced as the result of adding an additive to the diet. Weight gain, feed consumption, mortality percentage, and FCR were not affected by the addition of 10 and 20 g/kg of A. maurorum. These outcomes were in accordance with those reported earlier (Nobakht, 2013).

Some chemical and physical changes happen due to the heat, moisture, and mechanical pressure used for conditioning and pelleting that may have useful or destructive impacts on feed ingredients (Boroojeni et al., 2016). The results of the current research showed that phenolic compounds in A. maurorum were increased and released by heat treatments. The slight heat treatment can convert insoluble phenolic compounds to soluble phenolics. It should be stated that the covalent bonds of phenolic compounds are not affected by heat. In other words, herbal phenolic compounds with antioxidant properties have several types of bound states, and utilization of a simple heat can elevate the phenolic compounds of A. maurorum (Jalali Jivan et al., 2013). On the other hand, the antioxidant activity of A. maurorum was not affected by the pelleting temperature in the DPPH assay. Despite the apparently simple structure of DPPH, it may react with diverse kinetics and many antioxidants or may not react at all owing to its stable nitrogen radical (Mishra et al., 2012). Kim et al. (2003) observed a weak relation between antioxidant capacity and phenolic compounds (Kim et al., 2003). However, it is not constantly the case that the number of the hydroxyl groups has a direct relation with more radical scavenging activity. The TPC and antioxidant characteristics of A. maurorum were not reduced by the pelleting temperature. Therefore, it is practically possible to use this plant in pellet forms.

The PVs in all samples were augmented during the study. Our results are consistent with the findings of other investigations (Soyer et al., 2010; Zouari et al., 2010). Hydroperoxides (ROOH) are considered, as the primary products of lipid oxidation, and MDA, as a secondary product of lipid oxidation, are obtained following lipid hydroperoxides hydrolysis (Botsoglou et al., 2016). Although lipid oxidation rises during storage, TBARS does not essentially keep increasing during frozen storage. The TBARS content of the samples elevated first and then initiated to reduce at the 6th month in all groups. This behavior could be due to the reaction of MDA with other compounds in meat, such as amino acids, proteins, and glucose, as well as the secondary metabolites, namely carbohydrates, alkenals, furfural, alkadienals, aldehydes, and ketones (Jebelli Javn et al., 2013). Oxidation of proteins is a free radical chain reaction same as the oxidation of lipids and in meat is related to various factors, including heme pigments, oxidative enzymes, high levels of oxidizable lipids, and transition metal ions (Jongberg et al., 2017). Carbonyl derivatives may result from the oxidation of several amino acid residues, such as arginine, lysine, and proline. These derivatives can be formed due to glutamyl residues oxidation. Furthermore, oxidative cleavage corresponding to the peptide backbone through the α-amidation pathway can generate carbonyl derivatives. Secondary reactions of some amino acids with reducing sugars or products of lipid oxidation can produce the carbonyl derivatives (Jongberg et al., 2017). In the current research, muscle tissue protein carbonyl level enhanced over storage in all groups. However, adding 10 and 20 g/kg dietary A. maurorum effectively delayed the production of total carbonyl. The values of protein carbonyl content in this study were similar to those previously observed in chicken meat (Soyer et al., 2010; Delles et al., 2014). No statistically significant difference was observed between the groups supplemented with 10 and 20 g/kg extract. However, in some samples, the beneficial effects of 10 g/kg A. maurorum supplementation on lipid and protein oxidation were better than 20 g/kg probably because of the pro-oxidant impact of A. maurorum at higher quantities. Our results are in agreement with those of Rietjens et al. (2002) who described the pro-oxidant chemistry of the natural antioxidants vitamin C, vitamin E, carotenoids, and flavonoids (Rietjens et al., 2002).

Conclusion

In conclusion, A. maurorum could be considered as a nutritional supplementation in the diet of chicken and a potential candidate to delay the oxidation of the lipids and proteins of chicken breast fillets over frozen storage. Owing to economic considerations, the lack of significant difference between and 10 and 20 g/kg supplemented samples, and even the higher efficacy of 10 g/kg than 20 g/kg in some cases, the adding of A. maurorum plant to the broiler diet at a rate of 10 g/kg is recommended.

Acknowledgments

The authors acknowledge the help of the authorities of Semnan University Research Offices.

Conflict of Interest

The authors declared no conflict of interest.

 

Ahmad, N., Shinwari, Z. K., Hussain, J., & Perveen, R. (2015). Phytochemicals, antibacterial and antioxidative investigations of Alhagi maurorum medik. Pakistan Journal of Botany 47(1), 121-4.
AE, A. S. (2015). Alhagi maurorum as a potential medicinal herb: An Overview. International Journal of Pharmacy Review and Research5(2), 130-136.
Botsoglou, E., Govaris, A., Christaki, E., & Botsoglou, N. (2010). Effect of dietary olive leaves and/or α-tocopheryl acetate supplementation on microbial growth and lipid oxidation of turkey breast fillets during refrigerated storage. Food Chemistry121(1), 17-22. [DOI:10.1016/j.foodchem.2009.11.083]
Borges Bubols, G., da Rocha Vianna, D., Medina-Remon, A., von Poser, G., Maria Lamuela-Raventos, R., Lucia Eifler-Lima, V., & Cristina Garcia, S. (2013). The antioxidant activity of coumarins and flavonoids. Mini Reviews in Medicinal Chemistry13(3), 318-334. [DOI:10.2174/138955713804999775]
Bazargani-Gilani, B., Tajik, H., & Aliakbarlu, J. (2014). Physicochemical and antioxidative characteristics of Iranian pomegranate (Punica granatum L. cv. Rabbab-e-Neyriz) juice and comparison of its antioxidative activity with Zataria multiflora Boiss essential oil. In Veterinary Research Forum (Vol. 5, No. 4, p. 313). Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
Boroojeni, F. G., Svihus, B., von Reichenbach, H. G., & Zentek, J. (2016). The effects of hydrothermal processing on feed hygiene, nutrient availability, intestinal microbiota and morphology in poultry—A review. Animal Feed Science and Technology220, 187-215. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2016.07.010]
Baghban Kanani, P., Daneshyar, M., Aliakbarlu, J., & Hamian, F. (2017). Effect of dietary turmeric and cinnamon powders on meat quality and lipid peroxidation of broiler chicken under heat stress condition. In Veterinary Research Forum (Vol. 8, No. 2, p. 163). Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
Delles, R. M., Xiong, Y. L., True, A. D., Ao, T., & Dawson, K. A. (2014). Dietary antioxidant supplementation enhances lipid and protein oxidative stability of chicken broiler meat through promotion of antioxidant enzyme activity. Poultry Science93(6), 1561-1570. [DOI:10.3382/ps.2013-03682] [PMID] [PMCID]
Jalali Jivan, M., Sadeghi, S., Madadlou, A., Yermand, M. S. (2013) Effect of heating and acidification on total phenolic content and antioxidants activity of date palm pit extract. Journal of Food Research, 23(2): 237-248.
Javan, A. J., Saberi, M., Vayeghan, A. J., Khaligh, S. G., Rezaian, H., & Nejabat, N. (2013). The effect of dietary Aloe vera gel extract supplementation on lipid peroxidation of broiler breast fillets during frozen storage. Journal of Veterinary Research68(3), 233-240.
Jongberg, S., Lund, M. N., & Skibsted, L. H. (2017). Protein oxidation in meat and meat products. Challenges for antioxidative protection. In Global Food Security and Wellness (pp. 315-337). Springer, New York, NY. [DOI:10.1007/978-1-4939-6496-3_17]
Kamkar, A., Jebelli Javan, A., Nemati, G., Falahpour, F., & Partovi, R. (2014). Effects of Mentha pulegium water extract dipping on quality and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during superchilled storage.
Keykhosravi, K., Jebelli Javan, A., & Parsaiemehr, M. (2016). Effect of malic acid on bioactive components and antioxidant properties of sliced button mushroom (Agaricus bisporus) during storage. Iranian Journal of Veterinary Medicine9(4), 287-294.
[Doi:10.22059/ijvm.2016.56329]
Kim, D. O., Chun, O. K., Kim, Y. J., Moon, H. Y., & Lee, C. Y. (2003). Quantification of polyphenolics and their antioxidant capacity in fresh plums. Journal of Agricultural and Food Chemistry51(22), 6509-6515. [DOI:10.1021/jf0343074] [PMID]
Kortei, N. K., Odamtten, G. T., Obodai, M., Akonor, P. T., Wiafe-Kwagyan, M., Buckman, S., & Mills, S. W. N. O. (2020). Sensory evaluation, descriptive textural analysis, and consumer acceptance profile of steamed gamma-irradiated Pleurotus ostreatus (Ex. Fr.) Kummer kept in two different storage packs. Scientific African8, e00328. [DOI:10.1016/j.sciaf.2020.e00328]
Levine, R. L., Williams, J. A., Stadtman, E. P., & Shacter, E. (1994). [37] Carbonyl assays for determination of oxidatively modified proteins. Methods in Enzymology, 233, 346-357. [DOI:10.1016/S0076-6879(94)33040-9]
Laghari, A. H., Memon, S., Nelofar, A., & Khan, K. M. (2011). Alhagi maurorum: A convenient source of lupeol. Industrial Crops and Products, 34(1), 1141-1145. [DOI:10.1016/j.indcrop.2011.03.031]
Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices, (Vol. 2). New York: Springer. [DOI:10.1007/978-1-4419-6488-5_3]
Min, B., & Ahn, D. U. (2005). Mechanism of lipid peroxidation in meat and meat products-A review. Food Science and Biotechnology, 14(1), 152-163.
Min, B., & Ahn, D. U. (2005). Mechanism of lipid peroxidation in meat and meat products-A review. Food Science and Biotechnology, 14(1), 152-163. [DOI:10.1016/j.foodchem.2011.07.127]
Heydarian, M. T., Jebelli Javan, A., & Jokar, M. (2015). Antimicrobial and antioxidant effects of rosemary extract on quality and shelf life of raw chicken during refrigerated storage. Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(2), 131-142.
Nobakht, A. (2013) The effects of different levels of Alhaji maurorum L. on performance, egg traits and blood biochemical and hematological parameters of commercial laying hens. Journal of Veterinary Clinical Research, 4(2): 111-121.
Rietjens, I. M., Boersma, M. G., de Haan, L., Spenkelink, B., Awad, H. M., Cnubben, N. H., ... & Koeman, J. H. (2002). The pro-oxidant chemistry of the natural antioxidants vitamin C, vitamin E, carotenoids and flavonoids. Environmental Toxicology and Pharmacology11(3-4), 321-333. [DOI:10.1016/S1382-6689(02)00003-0]
Raeisi, M., Tajik, H., Aliakbarlu, J., & Valipour, S. (2014). Effect of carboxymethyl cellulose edible coating containing Zataria multiflora essential oil and grape seed extract on chemical attributes of rainbow trout meat. In Veterinary Research Forum: an International Quarterly Journal (Vol. 5, No. 2, p. 89). Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. [DOI:10.1016/j.lwt.2015.06.010]
Santiago, L. A., & Mayor, A. B. R. (2014). Lupeol: an antioxidant triterpene in Ficus pseudopalma Blanco (Moraceae). Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine4(2), 109-118. [DOI:10.1016/S2221-1691(14)60218-5]
Soyer, A., Özalp, B., Dalmış, Ü., & Bilgin, V. (2010). Effects of freezing temperature and duration of frozen storage on lipid and protein oxidation in chicken meat. Food Chemistry, 120(4), 1025-1030. [DOI:10.1016/j.foodchem.2009.11.042]
Weber, D., Davies, M. J., & Grune, T. (2015). Determination of protein carbonyls in plasma, cell extracts, tissue homogenates, isolated proteins: focus on sample preparation and derivatization conditions. Redox Biology5, 367-380. [DOI:10.1016/j.redox.2015.06.005] [PMID] [PMCID]
Zouari, N., Elgharbi, F., Fakhfakh, N., Bacha, A. B., Gargouri, Y., & Miled, N. (2010). Effect of dietary vitamin E supplementation on lipid and colour stability of chicken thigh meat. African Journal of Biotechnology, 9(15), 2276-2283.