دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 181-282 

عوامل عفونی - بیماریها

جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های مایکوپلاسما از کبوتر در شمال شرقی ایران

صفحه 181-187

10.22059/ijvm.2018.243573.1004850

صفیه قهستانی؛ طیبه زینالی؛ جمشید رزمیار؛ غلامعلی کلیدری


بهداشت و پرورش آبزیان

اثر افزودن میکروالگای کلرلا اسپ. بر روی برخی از پارامترهای بیولوژیکی و تجزیه و تحلیل نزدیک به کپور معمولی Cyprinus carpio L.

صفحه 199-206

10.22059/ijvm.2018.244747.1004856

نسرین محی الدین عبدالرحمن؛ عبید سنا هشیار؛ اریان عزیز خدیر؛ بینایی بختیار عمر؛ دشتی بهمن هما راشد؛ لاوک هیوا بهالدین


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه آناتومیکی عضلات غیر خودی و برخی از عضلات خودی اندام حرکتی سینه ای در سمور جنگلی ( Martes martes ) : گزارش موردی

صفحه 273-282

10.22059/ijvm.2018.252150.1004876

محمدحسن یوسفی؛ بابک رسولی؛ صادق قدرتی؛ محمد علی ادیبی؛ محسن طاهردوست؛ سعید امیدبخش؛ غلامرضا بهنام