دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 369-458 

مامایی و تولید مثل

میزان آبستنی متعاقب برنامه پیش همزمانی و دو برنامه هیتسینک کوتاه مدت با استفاده از ۲ تزریق PGF2α در گاوهای شیری

صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2021.319206.1005162

حمید قاسم زاده نوا؛ میرمعین بهرامی؛ وحید اکبری نژاد؛ سید علیرضا علوی طباطبایی


کلینیکال پاتولوژی

زمان آستانه شروع تغییرات بیوشیمیایی اسب های مسابقه ای ترکمن در زمان ها و دما های مختلف تماس سرم - لخته

صفحه 432-439

10.22059/ijvm.2021.308928.1005124

ثمره کمالی صادقیان؛ محمود احمدی همدانی؛ محمد حسن یوسفی؛ رضا نارنجی ثانی


گزارش علمی

یافته های بالینی، رادیولوژی و میکروسکوپی کندروسارکوم در یک گربه

صفحه 452-456

10.22059/ijvm.2021.318789.1005158

سارا شکرپور؛ بهزاد پوررضا؛ مینا خدادادی؛ معصومه مرادی ازرلو؛ رضا خوشوقتی؛ بیتا فاضل