دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 105-200 

عوامل عفونی - بیماریها

بررسی مولکولی و سرولوژی تک یاخته نئوسپورا کنینوم در بافت های مختلف و مایع مغزی-نخاعی در سگ های ولگرد آلوده به شکل تحت بالینی نئوسپروز

صفحه 105-112

10.22059/ijvm.2017.61602

علی پورامینی؛ شهرام جمشیدی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ مهدی نام آوری؛ صادق شیریان


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

بررسی اثرات مواجهه تحت حاد با نانوذرات روی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در رت

صفحه 155-164

10.22059/ijvm.2017.61936

مرضیه حجازی؛ محمد کاظم کوهی


ایمنی شناسی

ارزیابی بالینی و ایمنولوژیک اثر آنتی ژن های دفعی ترشحی توکسوکارا کنیس در مدل تجربی EAE

صفحه 175-183

10.22059/ijvm.2017.61638

مهدی برهانی زرندی؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ فاضله اعتبار؛ محمد وجگانی


مامایی و تولید مثل

بررسی تاثیر تجویز پروژسترون (کیومیت) در ایجاد تخمک گذاری در مادیان های آنستروس تحت رژیم نوردهی

صفحه 183-190

10.22059/ijvm.2017.61598

حمید قاسم زاده؛ مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلال غراوی؛ نیما قهرمانی؛ فرامرز قراگزلو