دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 201-287 

عوامل عفونی - بیماریها

مطالعه بر روی شناسایی کروناویروس در گوساله های نوزاد درگیر اسهال در فارم های شیری ایران.

صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2017.224201.1004786

محمدرضا محبی؛ صمد لطف الله زاده؛ امید مددگار؛ محمدرضا مخبر دزفولی


ارزیابی مقایسه ای آنتی ژن rEPC1 و آنتی ژن های مدفوعی در تشخیص اکینوکوکوزیس سگ ها

صفحه 217-225

10.22059/ijvm.2017.211686.1004746

فاطمه جالوسیان؛ سید حسین حسینی؛ سعید فتحی؛ داریوش شیرانی؛ سمانه آقایی؛ سمیه کردافشاری


فارماکولوژی

مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده

صفحه 255-265

10.22059/ijvm.2017.138815.1004701

فریدون صابری افشار؛ میر حامد شکریان؛ علی بنی آدم؛ رضا آویزه؛ حسین نجف زاده؛ مهدی پورمهدی