دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 115-227 

عوامل عفونی - بیماریها

بررسی شیوع مرمرهای قلبی در اسب های چوگان

صفحه 115-121

10.22059/ijvm.2019.270861.1004948

محمدرضا مخبر دزفولی؛ مرتضی مظفری؛ حمید توانایی منش؛ علیرضا وجهی


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

شناسایی آنتی ژن آدنوویروس در مقاطع بافتی پارافینه متعلق به ریه بزهای مبتلا به پنومونی با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوشیمی

صفحه 143-150

10.22059/ijvm.2019.262877.1004913

کیوان جمشیدی؛ اوزلم اوزمن؛ مهرداد رحمانی؛ رشید مروکی؛ مهدی سلطان محمدی


ژنتیک

تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران

صفحه 163-173

10.22059/ijvm.2018.261446.1004911

سیدجواد افصج هجری؛ خلیل بدیعی؛ مهرداد پورجعفر؛ احمد عریان؛ بهنام کشاورزی؛ علی اصغر چالمه؛ غلامرضا مصیاح


فیزیولوژی- فارماکولوژی-بیوشیمی -سم شناسی

تأثیر آمادهسازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم

صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2019.259726.1004901

مجید ذاکریان؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ حسین نجف زاده