دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 332-443 

فارماکولوژی

اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی‌ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

صفحه 377-387

10.22059/ijvm.2019.260871.1004910

آلاله سلطانیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

ملانوم بدخیم در یک اردک مالارد (Anas platyrhynchos)ماده

صفحه 437-443

10.22059/ijvm.2019.280979.1004986

فرهنگ ساسانی؛ حسینعلی عرب؛ سید حسین مرجانمهر؛ سارا شکرپور؛ حمیدرضا فخری مقدم؛ دیبا گلچین