نویسنده = محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور


مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 113-119

10.22059/ijvm.2016.57897

محمد حاجی حاجیکلایی؛ ساره رضایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور


مطالعه باکتریولوژی ادرار و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژی مثانه و کلیه در گاومیش رودخانه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 157-161

10.22059/ijvm.2014.51886

علی عباس نیکوند؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ بابک محمدیان


آثار پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، کبد و نشانه‌های بالینی در گاو

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 277-285

10.22059/ijvm.2013.36288

ساره رضایی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ علیرضا غدیری؛ محمد نوری


بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21349

mohamad hajilolaei؛ محمد حاجی حاجیکلایی؛ فرهنگ ساسانی؛ ناصر علیدادی