نویسنده = علی رسولی
مطالعه فارماکوکینتیک انروفلوکساسین پس از تزریق زیر جلدی یک فرآورده تشکیل دهنده ژل در محل در مقایسه با یک فرآورده رایج در خرگوش

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 68-78

10.22059/ijvm.2020.295087.1005057

علی رسولی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جوار؛ کتایون کیانی


نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به عنوان جزء رایج کرمهای ضدآفتاب: مطالعه تجربی ارزیابی ایمنی/سمیت

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2018.257860.1004898

سیده مائده جعفری؛ گودرز صادقی هشجین؛ محمد کاظم کوهی؛ علی رسولی؛ ابراهیم شهروزیان


تهیه و ارزیابی آزمایشگاهی یک هیدروژل جدید قابل تزریق انروفلوکساسین بر پایه کیتوزان

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 31-47

10.22059/ijvm.2017.60305

سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ کتایون کیانی؛ تقی زهرایی صالحی


تهیه و ارزیابی یک هیدروژل لیپوزومی حساس به حرارت برای دارورسانی آهسته رهش دانوفلوکساسین با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپوروس

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 295-306

10.22059/ijvm.2016.59731

کتایون کیانی؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ سکینه خانمانی فلاحتی پور؛ پگاه خسرویان؛ تقی زهرایی صالحی


ردیابی کمّی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیرهای پاستوریزه مصرفی شهر تهران در طول سال 1390

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 119-123

10.22059/ijvm.2014.51409

علی رسولی؛ زهرا امانی؛ علیرضا باهنر؛ غلامرضا شمس؛ زهره عبدالملکی


اثرات عصاره های برگ انجیر معمولی روی مقادیر کلسترول سرم و کبد در موش صحرایی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21357

ali rasooli؛ احمد فاطمی اردستانی؛ فرزاد اسدی؛ محمد صالحی