نویسنده = ‌سید مصطفی پیغمبری
تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 143-148

10.22059/ijvm.2012.29999

Seyed Mostafa Peighambari؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی عسکری بدویی؛ اوستا صدرزاده


تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus)

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2012.28957

Seyed Mostafa Peighambari؛ جمشید رزم یار؛ ‌سید مصطفی پیغمبری؛ ذوالفقار رجبی؛ محمد رضا صادقی؛ عیسی جهانزاد


آلودگی سالمونلوز در پرندگان زینتی پارک ها و پرنده فروشی های تهران، ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 145-148

10.22059/ijvm.2011.23839

Seyed Mostafa Peighambari؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اعظم یزدانی؛ پیمان حجتی