نویسنده = بهزاد منصوری
تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 323-335

10.22059/ijvm.2017.230602.1004802

زهرا سادات رحیمی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد


تاثیر فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های بلدرچین تغذیه شده با جیره‌های ذرت – کنجاله سویا

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 149-154

10.22059/ijvm.2012.30000

Behzad Mansoori؛ مهسا رستگار فاطمی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ ژیلا هنرزاد