نویسنده = alishahi�� mojtaba
تأثیر لیپوپلی‌ساکارید یرسینیا راکری بر پاسخ ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به روش تجویز داخل صفاقی و خوراکی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 421-435

10.22059/ijvm.2019.275717.1004969

زهرا طولابی دزفولی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ محمدرضا تابنده؛ مهرزاد مصباح


تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان بر پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در ماهی کپور معمولی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-133

10.22059/ijvm.2014.51410

مجتبی علیشاهی؛ امین اسمعیلی راد؛ مهدی زارعی؛ مسعود قربانپور