نویسنده = مسعود علیرضائی
ارزیابی اثرات محافظتی بتائین بر پارکینسون یکطرفه القاء شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در رت های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 290-302

10.22059/ijvm.2019.275444.1004968

بهروز رحمانی؛ مرتضی زنده دل؛ وهاب باباپور؛ جواد صادقی نژاد؛ مسعود علیرضائی


اثرات عصاره برگ زیتون برکیفیت اسپرم بدنبال دیابت القا شده تجربی در موش های صحرایی

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 335-346

10.22059/ijvm.2018.253715.1004884

مسعود علیرضائی؛ آرش خردمند؛ پویا صلاحی؛ افسانه عزیزی


رابطه بین گرلین و استروژن در تخمدان گوسفندان آبستن

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 135-141

10.22059/ijvm.2016.57900

علی سوخته زاری؛ مسعود علیرضایی


اثر عصاره کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی گوشت ران جوجههای گوشتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-81

10.22059/ijvm.2016.57054

مریم میردریکوند؛ علی کیانی؛ مجید خالداری؛ مسعود علیرضائی