نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی تنوع اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفندان سنگسری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2011.22673

gholamraza nikbakhat؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عبدالله درخشنده؛ رضا طالبنیا