نویسنده = ���������������������������������� ����������
تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-98

10.22059/ijvm.2012.28953

behnam meshgi؛ علی اسلامی؛ نادیا طایفی‌نصر‌آبادی؛ فاطمه جالوسیان