نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 191-196

10.22059/ijvm.2012.30007

ashkan jebelli javan؛ حمید استاجی؛ خسرو قزوینیان؛ عباس جواهری وایقان؛ محمدرضا سلیمی؛ علی مهدوی