نویسنده = ������������ ������������ ������
ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی در مقایسه با آنتی بیوتیک بر عملکرد، پارامترهای خون، اکسیداسیون گوشت و واکنش میکروبیوتای سکوم در جوجه های گوشتی در چالش با سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.337920.1005233

احمد قلی پور شوشود؛ شعبان رحیمی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ علیرضا بهنامی فر؛ طاهره ابراهیمی؛ محمود ولی زاده لاکه؛ فائزه گنج پور


شناسایی وتفریق سرووارهای سالمونلا انتریتیدیس ، سالمونلا پلوروم ، سالمونلا گالیناروم و سالمونلا دابلین با استفاده از آزمایش تکثیرنواحی اختصاصی ژنومی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 131-142

10.22059/ijvm.2019.259712.1004902

عاید بجعی الزغیبی؛ رامک یحیی رعیت؛ بهار نیری فسایی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ تقی زهرایی صالحی


ساخت وکتور نوترکیب برای ایجاد جهش هدفمند در سالمونلا تیفی موریوم

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 187-192

10.22059/ijvm.2014.51890

آنیا آهنی آذری؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی؛ امید مددگار؛ مسعود آل بویه