نویسنده = �������������� ������������
جداسازی سلولهای اسپرماتوگونی از بیضه گوساله نابالغ و همکشتی با سلولهای سرتولی در محیط کشت حاوی CSF1

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2013.35058

شیوا شفیعی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم زاده نوا؛ منصوره موحدین؛ مسعود طالب خان گروسی؛ بابک قاسمی پناهی؛ پیمان رحیمی فیلی