نویسنده = مهران دباغیان
استفاده از تری متیل کایتوزان در تجویز داخل بینی DNA کدکننده c70e-HSP2M در مدل موشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2013.35063

مهران دباغیان؛ سید محمود ابراهیمی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مجید تبیانیان؛ علی رضایی مکرم؛ مریم ایمان؛ علیرضا تونگار رنجبر