نویسنده = ������������������ ����������
مطالعه پلروسرکوئید انگل‌های خانواده دیفیلوبوتریده (راسته پزودوفیلیده آ) در دو ماهی سیم ‌)Abramis brama(و خیاطه‌(Alburnoides bipunctatus)‌ در حوضه‌های آبی شمال و شمال غربی ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 103-109

10.22059/ijvm.2013.35060

عماد احمدی آرا؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سینا سخایی فر؛ عباس گرامی صادقیان


تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-98

10.22059/ijvm.2012.28953

behnam meshgi؛ علی اسلامی؛ نادیا طایفی‌نصر‌آبادی؛ فاطمه جالوسیان