نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
مطالعه آناتومی و مورفومتریک استخوانچه‌های گوش میانی در گوسفند لری و گاو بومی منطقه‌ی شهرکرد

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 72-80

10.22059/ijvm.2021.317645.1005154

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ امیرحسین ترابی؛ مژگان سادات عظیمی؛ هانیه محمدی؛ کاظم نوروزی