نویسنده = �������� ���������������������� ����������������
تولید آنتی بادی منوکلونال بر ضد نوکلئوﭘروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزای ﭘرندګان، سروتیپ H9N2

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 107-116

10.22059/ijvm.2018.245203.1004858

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ آزاده یکتاسرشت؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ امین جایدری


فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 91-96

10.22059/ijvm.2016.57894

سارا افتخاریان؛ مسعود قربانپور؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ رضا قنبرپور؛ رمضانعلی جعفری؛ امیر امانی