نویسنده = �������� ���������� ��������
مطالعه بیان ژن اینترلوکین 1β (IL-1β) بعد از چالش ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت‌های ماکیان با سالمونلا تیفی موریوم

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 342-350

10.22059/ijvm.2019.290145.1005029

الیا عباس زاده؛ جلیل مهرزاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ پانیذ ضرغامی؛ وحید کریمی؛ رامک یحیی رعیت


شناسایی وتفریق سرووارهای سالمونلا انتریتیدیس ، سالمونلا پلوروم ، سالمونلا گالیناروم و سالمونلا دابلین با استفاده از آزمایش تکثیرنواحی اختصاصی ژنومی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 131-142

10.22059/ijvm.2019.259712.1004902

عاید بجعی الزغیبی؛ رامک یحیی رعیت؛ بهار نیری فسایی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ تقی زهرایی صالحی