نویسنده = ������������ �������� ��������
تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22100

alireza vajhi؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مجید مسعودی فرد؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ احسان ترکی؛ احسان عزیز زاه؛ عبدالجلیل قیادی


فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه

دوره 4، شماره 2، خرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21359

Shahram Jamshidi؛ شهرام جمشیدی؛ مسعود رجبیون؛ مجید مسعودی فرد


ارزیابی عروق کلیه سگ توسط اولتراسونوگرافی داپلر رنگی سه بعدی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21362

alireza vajhi؛ علی رضا وجهی؛ مجید مسعودی فرد؛ سارنگ سروری