نویسنده = ������������ ����������
شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2012.24624

hosseinali mousavi؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمد حسینی


بررسی توالی نوکلئوتیدی ITS2 کنه هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-93

10.22059/ijvm.2011.23103

hamidreza hadadzadeh؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پرویز شایان


مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران

دوره 4، شماره 2، خرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21364

hamidreza hadadzadeh؛ حمید رضا حدادزاده؛ پرویز شایان؛ مهدی وجگانی؛ محمود بلورچی