نویسنده = علیرضا وجهی
مطالعه اولتراسونوگرافی تاندون‌ها و لیگامان‌های ناحیه کف‌دستی (متاکارپ) در شتر یک‌کوهانه

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 85-88

10.22059/ijvm.2011.23102

sarang soroori؛ مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ عبدالرزاق رستمی؛ مهدی سلیمی


تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22100

alireza vajhi؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مجید مسعودی فرد؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ احسان ترکی؛ احسان عزیز زاه؛ عبدالجلیل قیادی