نویسنده = �������������� ����������
گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22104

ehsan torki؛ غلام رضا عبداله پور؛ غلامرضا افشاری؛ مسعود رجبیون؛ مهیار رئیسیان؛ مجید شهابی؛ مجید متقی نژاد