نویسنده = �������������� ����������
تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 141-146

10.22059/ijvm.2008.65779

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علیرضا حسنی بافراتی


آسیب های ناشی از سوار کاری در باشگاه های سوار کاری منطقه تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 17-20

10.22059/ijvm.2011.22666

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ حسین پاشا زانوسی؛ سارا توکلی