نویسنده = ���������������� ������ ������������ ����������
بررسی سرولوژیک عفونت لپتوسپیرایی در گربه های شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 49-52

10.22059/ijvm.2011.22671

Bahman Mosallanejad؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ غلامرضا عبدالله پور؛ کوثر آبادی