نویسنده = �������������� ��������
شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2012.24624

hosseinali mousavi؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمد حسینی


مطالعه ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio parahaemolyticus) در میگوهای پرورشی و محیط آنها در ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 149-150

10.22059/ijvm.2011.23840

hosseinali mousavi؛ افشین آخوندزاده بستی؛ مهدی سلطانی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ حسین اسماعیلی؛ فرید فیروزبخش