نویسنده = ���������� ���������������� ������
مطالعه ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio parahaemolyticus) در میگوهای پرورشی و محیط آنها در ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 149-150

10.22059/ijvm.2011.23840

hosseinali mousavi؛ افشین آخوندزاده بستی؛ مهدی سلطانی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ حسین اسماعیلی؛ فرید فیروزبخش