نویسنده = محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 93-96

10.22059/ijvm.2008.65739

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی کشاورزی ینگابادی؛ غلامرضا عبداله پور


تغییرات تری اسیل گلیسرول کبد و اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم در گاومیش های آبزی بومی خوزستان

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 151-155

10.22059/ijvm.2011.23841

mohammad nouri؛ محمد نوری؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا شیرازی؛ آریا رسولی


بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 63-66

10.22059/ijvm.2008.27367

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ سعد گورانی نژاد


مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 25-29

10.22059/ijvm.2008.65803

محمدرحیم حاجی حاجبکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ آریا رسولی؛ غلامرضا موذنی جولا؛ داود ابراهیم خانی