نویسنده = آریا رسولی
تغییرات تری اسیل گلیسرول کبد و اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم در گاومیش های آبزی بومی خوزستان

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 151-155

10.22059/ijvm.2011.23841

mohammad nouri؛ محمد نوری؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا شیرازی؛ آریا رسولی


مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 25-29

10.22059/ijvm.2008.65803

محمدرحیم حاجی حاجبکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ آریا رسولی؛ غلامرضا موذنی جولا؛ داود ابراهیم خانی