نویسنده = علی اصغر چالمه
مقاومت انسولینی و ارتباط آن با سن، جنس، فصل و چاقی در اسب های نژاد دره شوری

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 270-278

10.22059/ijvm.2019.254165.1004889

علی صادقپور؛ علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ علی رضاخانی؛ خلیل بدیعی


تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 163-173

10.22059/ijvm.2018.261446.1004911

سیدجواد افصج هجری؛ خلیل بدیعی؛ مهرداد پورجعفر؛ احمد عریان؛ بهنام کشاورزی؛ علی اصغر چالمه؛ غلامرضا مصیاح


پروفایل هورمون های تیروئیدی متعاقب تجویز ایزوفلوپردون و دگزامتازون در گوساله های هلشتاین

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 49-54

10.22059/ijvm.2017.60156

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ محمدرضا زارعی


استرس اکسیداتیو و کاتابولیسم پروتئینی متعاقب تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون در گوسالههای هلشتاین

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 233-239

10.22059/ijvm.2016.56322

علی اصغر چالمه؛ سعید نظیفی؛ مهرداد پورجعفر؛ محمدرضا زارعی


مطالعه بر گلوکوز، انسولین، اسیدهای چرب غیر استریفیه، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید و پروفایل چربی سرم در دورههای مختلف

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 171-178

10.22059/ijvm.2015.55285

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ فروغ مومنی فر؛ محبوبه محمدی


همبستگی بین هوموسیستئین، تروپونین قلبی I و آنزیم های قلبی در سنین مختلف شترهای نر به ظاهر سالم یک کوهانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 201-206

10.22059/ijvm.2013.35971

مهرداد پورجعفر؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ سمانه کشاورز؛ مجتبی نقیب