نویسنده = �������������� ������
ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 289-298

10.22059/ijvm.2017.223435.1004783

فاضله طالبی؛ علی میثاقی؛ علی خنجری؛ ابولفضل کامکار؛ حسن گندمی؛ معصومه سعیدی