نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی ارزش تشخیصی غلظت تستوسترون مادری حین آبستنی برای تعیین جنسیت جنین در اسب

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 372-379

10.22059/ijvm.2022.336095.1005220

وحید اکبری نژاد؛ فرامرز قراگوزلو؛ عمادالدین محبی؛ عرفان غلامعلی


ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک در گاوهای هلشتاین تازه زا پس از افزودن عصاره گیاهی ایمونوفین به جیره

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 274-287

10.22059/ijvm.2022.334623.1005210

مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلیل مهرزاد؛ مهدی وجگانی؛ علیرضا خسروی؛ وحید اکبری نژاد


عملکرد تولیدمثلی بهتر گاوهای شیری هلشتاین با طول فاصله آنوجنیتال متوسط در تلقیح اول پس از زایش

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 46-56

10.22059/ijvm.2020.309538.1005125

محمد جواد مظفری مکی ابادی؛ وحید اکبری نژاد؛ فرید براتی؛ فرامرز قراگزلو؛ مهدی وجگانی


ارزیابی وضعیت سلامت پستان در مزارع گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 255-260

10.22059/ijvm.2015.52484

طیبه محمودی افصح؛ مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد