نویسنده = �������� �������� ���������� ������������������
بررسی آلودگی آب شرب گاوداری‎های حومه مشهد به باکتری‎های شاخص

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2020.292106.1005041

آیلین نیرومند؛ سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده؛ عبداله جمشیدی؛ جعفر عطارباشی مقدم