نویسنده = ���������� �������� ����������
مطالعه هیستومورفومتری و بیوشیمیایی کبد و هورمون های تیروئید به دنبال تجویز نانوذرات MoO3 در رت های ماده

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 188-201

10.22059/ijvm.2021.330872.1005196

نگین بادی؛ سیمین فاضلی پور؛ طاهر ناجی؛ محمد بابائی؛ علی کلانتری حصاری


اثرات متیل فنیدیت بر روی غدد فوق کلیوی و اندامهای لنفاوی; نتایج بررسی های هیستوشیمیایی، هیستو متریک و هیستوپاتولوژیک

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 335-345

10.22059/ijvm.2017.222488.1004782

سیمین فاضلی پور؛ مریم کیایی؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ زهرا طوطیان؛ محمد تقی شیبانی؛ محمد رضا قرهچه


اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب