نویسنده = سمیه نمرودی
گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 215-220

10.22059/ijvm.2019.267199.1004936

سمیه نمرودی؛ سید محمد حسینی؛ هادی علیجانی؛ رضا امانی؛ سیاوش روشنیان


مطالعه فیلوژنتیکی ویروس دیستمپر شناسایی شده در ایران، بر اساس ژن نوکلئوپروتئین(1390 -1387)

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 163-168

10.22059/ijvm.2014.51887

سمیه نمرودی؛ امیر رستمی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ آرش قلیانچی