نویسنده = محمد رضائیان
تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 323-335

10.22059/ijvm.2017.230602.1004802

زهرا سادات رحیمی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد


بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 113-118

10.22059/ijvm.2008.65742

خداداد پیرعلی خیر آبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان


تآثیر تغذیه روغن کنجد بر عملکرد، فراسنجههای خون و تخمیر شکمبهای برههای پرواری

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 155-161

10.22059/ijvm.2015.55283

هادی غفاری؛ علی اکبر خادم؛ محمد رضائیان؛ احمد افضل زاده؛ داود شریفی؛ محمدعلی نوروزیان