نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی غلظت ید محصولات لبنی ایران و سهم آن در تامین نیاز مصرفکنندگان

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 159-165

10.22059/ijvm.2019.280325.1004984

محمد رضا رضایی آهوانوئی؛ محمدعلی نوروزیان؛ مهدی هدایتی


تآثیر تغذیه روغن کنجد بر عملکرد، فراسنجههای خون و تخمیر شکمبهای برههای پرواری

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 155-161

10.22059/ijvm.2015.55283

هادی غفاری؛ علی اکبر خادم؛ محمد رضائیان؛ احمد افضل زاده؛ داود شریفی؛ محمدعلی نوروزیان