نویسنده = محمد حسن یوسفی
زمان آستانه شروع تغییرات بیوشیمیایی اسب های مسابقه ای ترکمن در زمان ها و دما های مختلف تماس سرم - لخته

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 432-439

10.22059/ijvm.2021.308928.1005124

ثمره کمالی صادقیان؛ محمود احمدی همدانی؛ محمد حسن یوسفی؛ رضا نارنجی ثانی


مطالعه آناتومیکی عضلات غیر خودی و برخی از عضلات خودی اندام حرکتی سینه ای در سمور جنگلی ( Martes martes ) : گزارش موردی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 273-282

10.22059/ijvm.2018.252150.1004876

محمدحسن یوسفی؛ بابک رسولی؛ صادق قدرتی؛ محمد علی ادیبی؛ محسن طاهردوست؛ سعید امیدبخش؛ غلامرضا بهنام