نویسنده = کیارش قزوینی
ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


تنوع ژنتیکی جدای های اشریشیا کلی از انسان و گوساله ها به روش RAPD-PCR

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-40

10.22059/ijvm.2016.57048

اسما افشاری؛ مهرناز راد؛ حسام الدین سیفی؛ کیارش قزوینی