نویسنده = حسین حمیدی نجات
کلونینگ و بیان ژن میکرونم 5 ایمریا نکاتریکس در اشرشیاکلی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 157-163

10.22059/ijvm.2016.58677

منصور میاحی؛ عباس جلودار؛ شهروز مسائلی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود صیفی آباد شاپوری؛ نغمه موری بختیاری


بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 63-66

10.22059/ijvm.2008.27367

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ سعد گورانی نژاد