نویسنده = محد عظمی محد لیلا
گزارش موردی: پنومونی پاستورلایی در بز

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 293-296

10.22059/ijvm.2015.52490

فائز فردوس جس عبداله؛ عبدالناصر تیجانی؛ لاوان آدامو؛ اریک لیم تیک چونگ؛ یوسف آبا؛ کنتو محمد؛ عبدالعزیز صحاری؛ عبدالوحید هارون؛ ابوبکر صدیق؛ محد عظمی محد لیلا