نویسنده = علیرضا خسروی
یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 105-109

10.22059/ijvm.2008.27374

علیرضا خسروی؛ مهدی منصوری؛ حجت اله شکری؛ علیرضا باهنر؛ طاهره ذیگلری


تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 37-39

10.22059/ijvm.2008.65805

علیرضا خسروی؛ حجت اله شکری؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ رامک یحیی رعیت؛ مریم قیاسی